PROMOCIJA

Svečana dodjela diploma i dopunskih isprava studentima koji su završili stručni studij, održat će se 12.svibnja 2017. godine  u 17:00 u...

Pročitaj više 06.04.2017.
Oglasna Ploča

Dokumenti

Svi dokumenti

Referada

MOLIMO STUDENTE DA SE PRIDRŽAVAJU NAPUTKA O OBAVEZNOJ PRIJAVI ISPITA PUTEM WEBA ILI PRIJAVNICOM PET DANA RANIJE.
NAKNADNE PRIJAVE NEĆE SE UVAŽITI

HODOGRAM PRIJAVE I OBRANE RADA

 

 1. Student treba prije prijave završnog ili diplomskog rada položiti sve ispite.
 2. Sve ocjene trebaju biti upisane u ISVU sustav.
 3. Prijaviti temu završnog/diplomskog rada najkasnije do 15.07.2017
 4. Dokumenti koje treba priložiti:
  a)   Iz Skriptarnice:
  Prijavnicu za obranu završnog ili diplomskog rada (popuniti sve podatke)
  Odluku o obrani završnog ili diplomskog rada (popuniti podatke o radu i mentoru, a članove povjerenstva ostaviti prazno)
  Potvrdu o vraćenim svim knjigama u Knjižnicu Fakulteta (ovjerenu u Knjižnici Fakulteta)
  b)   Skinuti s web sjedišta Fakulteta, na stranici Referade (pod Obrasci za studente):
  Izjavu o akademskoj čestitosti, pravu prijenosa intelektualnog vlasništva, suglasnosti za objavu u institucijskim repozitorijima i istovjetnosti digitalne i tiskane verzije rada (u daljnjem tekstu Izjava)
 5. Popunjenu i potpisanu Izjavuuklopiti u završni ili diplomski rad iza naslovnih stranica kao sastavni dio rada (i u tiskanom i u elektroničkom obliku). Kada se rad predaje u elektroničkom obliku, potpisana Izjava treba biti skenirana u pdf ili jpg formatu ili uslikana fotoaparatom, a zatim umetnuta u rad iza naslovnih stranica. O mjestu u radu gdje treba uklopiti Izjavu vidjeti Upute za pisanje studentskih radova, raspoložive na web stranici Fakulteta, pod izbornikom Studenti.
 6. Popunjene dokumente predati u Studentsku referadu najkasnije 3 dana prije obrane rada od 9 do 12 sati.
 7. Završni ili diplomski rad predati u 2 primjerka u tiskanom obliku spiralno uvezana, a jedan elektronički u pdf formatu na CD-u koji ostaje u Referadi.
 8. Na dan obrane podići u Referadi primjerke radova i odnijeti mentoru i povjerenstvu na potpis za vrijeme obrane.
 9. Nakon obrane sve potpisane dokumente, 1 primjerak rada u tiskanom obliku i 1 elektronički na CD-u donijeti u Referadu, dok 1 primjerak rada u tiskanom obliku treba ostaviti mentoru.
 10. Student dobiva Potvrdu o završenom studiju koje vrijedi do promocije, kada dobiva diplomu.

 

 

Radno vrijeme studentske referade:
ponedjeljak – četvrtak od 9.00-12.00 sati
petak od 9.00-12.00 sati i od 15.00-18.00 sati
subota. od 9.00-12.00 sati

Adresa: Pavleka Miškine 43A, Varaždin

Telefon: 042/300-490
Fax: 
E-mail: referada@intelekta.hr